Přírodovědecká fakulta UJEP se chlubí svými studenty. Pět z nich získalo historicky první Cenu děkana

Celkem pět vyznamenání předal doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D., při historicky prvním slavnostním udělení Ceny děkana Přírodovědecké fakulty UJEP. Ocenil mimořádné výsledky v oblasti biologie a nanotechnologie, geografie, fyziky a chemie i matematiky a informatiky.

Cena děkana Přírodovědecké fakulty UJEP udílená v několika oborových skupinách pokrývajících široké odborné portfolio fakulty vyzdvihuje nejzajímavější kvalifikační práce obhájené v daném roce, a to nejen proto, abychom zviditelnili práce samotné a jejich autory, ale také motivovali nové studenty ke kvalitní vědecké práci,“ vysvětluje děkan přírodovědecké fakulty Michal Varady.

V letošním roce děkan ocenil tyto studenty:

Mgr. Annu Paříkovou za vynikající výsledky v oblasti biologie a nanotechnologie získané v rámci řešení diplomové práce na téma Transport částic v mikrofluidních zařízeních: víceškálový přístup modelování

Mgr. Anna Paříková

Ing. Viktora Greguše za vynikající výsledky v oblasti fyziky a chemie získané v rámci řešení diplomové práce na téma Validace HPLC metody pro stanovení biogenních aminů po jejich derivatizaci heteroboranem

Ing. Viktor Greguš

Bc. Antonína Čanigu za vynikající výsledky v oblasti geografie získané v rámci řešení bakalářské práce na téma Geografie herního průmyslu Česka

Bc. Antonín Čaniga

Mgr. Pavla Mlýnka za vynikající výsledky v oblasti geografie získané v rámci řešení diplomové práce na téma Prostorová difúze rodinných příslušníků v odlišných kulturách

Mgr. Pavel Mlýnek

Bc. Davida Holého za vynikající výsledky v oblasti matematiky a informatiky získané v rámci řešení bakalářské práce na téma Predikce vzniku stabilní a metastabilní semiflexibilní diblokové polymerní nanostruktury

Bc. David Holý

„Přírodovědecká fakulta je almou mater mnoha skvělých studentů. Řada z nich se už během svého studia aktivně podílí na řešení vědeckých projektů, někteří dokonce realizují svůj vlastní výzkum. Výsledky této práce jsou pak často prezentovány nejen jako příspěvky k vědeckým publikacím fakulty se spoluautorstvím studentů, ale také ve formě bakalářských a diplomových prací,“ přibližuje děkan Michal Varady.

Cenu děkana Přírodovědecké fakulty UJEP uděluje děkan fakulty od roku 2022 studentům nebo čerstvým absolventům fakulty jako prémiové stipendium za vynikající výsledky získané v rámci řešení bakalářské nebo diplomové práce z hlediska originality, vědecké hodnoty či vzdělávacích a popularizačních přístupů a aktivit.