Výzkumné laboratoře

Oddělení nanomateriálů

Laboratoř přípravy nanovlákenných a nanokompozitních materiálů

Zvlákňující zařízení InoSpin s klimatickou komorou pro řízení vlhkosti a teploty zvláknění.

Odpovědná osoba: prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.

Laboratoř testování a charakterizace nanovlákenných a nanokompozitních materiálů

Zařízení pro měření vzdušné a kapalinové permeability membrán od firmy Polymertest.

Zařízení pro testování stability složení a funkčnosti nanofiltrů.

Odpovědná osoba: prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.

Laboratoř úpravy a testování vlastností nanovlákenných a nanokompozitních materiálů

Přístroj pro testování mechanických vlastností polymerních materiálů od firmy Labortech.

DBD plasmatická jednotka od firmy Roplass a UV lampy pro úpravu povrchů.

Odpovědná osoba: prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.

Laboratoř rentgenových metod

XRD práškový difraktometr Panalytical X´Pert pro s optikou pro analýzu tenkých vrstev a povrchů s teplotní komorou (sdíleno s KFY UJEP).

Rigaku XRF spektrometr (sdíleno s KFY).

Odpovědná osoba: prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.

Laboratoř pro přípravu nanomateriálů a nanostrukturovaných materiálů

Přístroj Autosorb iQ pro stanovení specifického povrchu, pórovitost materiálů a adsorpci CO2.

Zařízení DSC 8000 pro skenovací kalorimetrii k určení tepelných vlastností materiálů, teploty tání, skelných přechodů a krystalizaci různých materiálů.

Vibrační hustoměr DMA 5000 od firmy Anton Paar a vibrační hustoměr s refraktometrem od firmy Mettler Toledo k rychlému stanovení hustoty a indexu lomu roztoku.

Odpovědná osoba: prof. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.

Laboratoř pro stanovení vybraných povrchových vlastností nanomateriálů a nanostrukturovaných materiálů

Přístroj Quantachrome NOVA 3200 pro stanovení plochy specifického povrchu a pórovitost materiálů (analýzy BET a BJH) pomocí adsorpčních a desorpčních izoterm pro N2

Zařízení SurPASS a SurPASS 3 od firmy Anton Paar pro stanovení elektrokinetického potenciálu na povrchu substrátů.

Křemenné mikrováhy Qsense k detekci adsorpce molekul či buněk na povrchu substrátu.

Přístroj Litesizer 500 od firmy Anton Paar pro stanovení velikosti částic a zeta potenciálu koloidních roztoků prostřednictvím dynamického rozptylu světla (DLS).

Odpovědná osoba: prof. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.

Oddělení biotechnologií

Laboratoř čistých prostor

čisté prostory, zařízení pro litografii (nanášení fotorezistů, osvit, lícování masek, nanoimprint litografie), přímá laserová litografie, zařízení pro bonding (termální, adhesivní a anodický bonding proces, hot embossing), suché leptání v plazmatu (DRIE), mokré leptací procesy, depozice kovů naprašováním a napařováním, mikroskopická inspekce mikrostruktur, profilometr, rastrovací elektronový mikroskop Hitachi.

Odpovědná osoba: Mgr. Jan Malý, Ph.D.Mgr. Marcel Štofik, Ph.D.

Laboratoř transmisní elektronové mikroskopie

transmisní elektronový mikroskop HITACHI HT2780, naprašovačka vzorků, zařízení pro vysoušení vzorků kritickým bodem, další vybavení pro přípravu vzorků

Odpovědná osoba: Mgr. Marcel Štofik, Ph.D., MSc. Dominika Wróbel, Ph.D.

Laboratoř mikroskopie atomárních sil

mikroskop atomárních sil Integra Vita (NTMDT) a příslušenství

Odpovědná osoba: Mgr. Marcel Štofik, Ph.D

Laboratoř optické mikroskopie

konfokální mikroskop LEICA TCS SP8 DLS – kombinace konfokálního mikroskopu a digital light sheet systému pro pozorování větších objektů (rybí embrya, 3D buněčné kultury), invertovaný FL mikroskop Olympus IX71 (2ks) – automatický posun vzorku, kombinovaný LED zdroj, kombinace s dávkovacími zařízeními od firmy Elveflow (2ks) pro perfúzní kultivační experimenty a testování mikrofluidních zařízení), binokulární FL mikroskop

Odpovědná osoba: Ing. Stanislav Vinopal, Ph.D.

Laboratoř tkáňových kultur

registrovaná jako GMO laboratoř, 4 laminární biohazard boxy, 4 CO2 inkubátory, hlubokomrazící box, kryonádoby na tekutý dusík, invertovaný mikroskop, automatická počítačka buněk, průtokový cytometr Attune NXT, buněčný sorter SONY SH2000 a další nezbytné vybavení

Odpovědná osoba: MSc. Dominika Wróbel, Ph.D.

Laboratoř molekulární biologie a genetiky

registrovaná jako GMO laboratoř, ultracentrifuga Beckman, velkoobjemová sálová centrifuga Beckman, řízený fermentor, FPLC systém, termocycler pro PCR, zařízení pro qRT-PCR Roche, elektroforézy, Bio-dokumentační systém, další běžné laboratorní vybavení pro molekulárně-biologické metody a analýzy (práce s DNA, RNA i proteiny, molekulární klonování, imunohistochemie, kvantitativní analýzy změn genové exprese, apod).

Odpovědná osoba: Mgr. Michaela Liegertová, Ph.D.

Laboratoř pro přípravu a charakterizaci biologických vzorků

předvážky, váhy, pH metry, třepačky, centrifugy, autokláv, lednice, zdroj ledu, příruční sklad chemikálií

Odpovědná osoba: Mgr. Jan Malý, Ph.D.

Chladová místnost

laboratoř pro přípravu, izolaci a charakterizaci biologických vzorků za nízkých teplot

Odpovědná osoba: Mgr. Jan Malý, Ph.D.

Laboratoř 3D tiskových technologií

3D stereolitografický tisk, SLA tiskárny

Odpovědná osoba: Mgr. Marcel Štofik, Ph.D.

Laboratoř nanobiotechnologie a biofyziky

spektrofluorimetr s modulem pro měření polarizované FL, CD spektrofotometr, UV-VIS spektrofotometr, zařízení pro měření dynamického rozptylu světla a zeta-potenciálová měření, mikrokalorimetry – micro DSC a micro ITC, microaray printer, microarray reader, analytická ultracentrifuga, kombinovaný mikrodestičkový spektrofluorimetr-UV-VIS absorpční-luminiscenční reader

Odpovědná osoba: MSc. Dominika Wróbel, Ph.D.

Laboratoř modelových organismů I.

akreditace MZE pro používání laboratorních ryb Danio rerio v experimentu pro studium vývojové toxicity nanomateriálů a testování různých druhů nanočástic (syntetického i biologického původu) pro cílenou dopravu léčiv, zařízení pro kontrolovaný chov, binokulární mikroskop s mikromanipulátorem

Odpovědná osoba: Mgr. Michaela Liegertová, Ph.D.

Laboratoř modelových organismů II.

Chovný box Bio-C36 pro rozšíření akreditace MZE na krátkodobé přechovávání laboratorních hlodavců.  Hlavní využití těchto modelů bude pro získávání primárních, zvláště embryonálních, buněčných kultur.

Odpovědná osoba: Ing. Stanislav Vinopal, Ph.D.

Laboratoř mikroabrazivních metod

specializovaná laboratoř pro přípravu mikrofluidních čipů ve skle

Odpovědná osoba: Mgr. Marcel Štofik, Ph.D.