Magisterský studijní program (Mgr.) – Aplikované nanotechnologie

Studijní program Aplikované nanotechnologie je koncipován jako mezioborový a na jeho výuce se podílejí pracovníci čtyř kateder přírodovědecké fakulty. Profilové předměty ve studijních plánech respektují fyzikální a chemické přístupy ke tvorbě nanomateriálů a širokou škálu jejich aplikací od ochrany životního prostředí až po biomedicínské aplikace. CENAB se také významně podílí společně s katedrou biologie na výuce předmětů studijního programu Biologie.

Základní informace o studijním programu:

Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: 2 roky
Počet přijímaných: není omezen
Přijímací zkouška: Součástí přijímacího řízení je ústní motivační pohovor. Podmínkou k přijetí je řádné ukončení bakalářského nebo magisterského studijního programu ve fyzikálních, chemických, resp. dalších přírodovědných a technických oborech a úspěšné vykonání přijímací zkoušky (pokud nebyla uchazeči prominuta). Přijímací zkouška může být uchazeči prominuta na základě jeho studijních výsledků v bakalářském studiu.
Studijní plány: Studijní plán pro prezenční formu studia je ke stažení zde.
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc., e-mail: pavla.capkova@ujep.cz

Cíle studia:

Cílem studia je poskytnout studentům magisterského studijního programu Aplikované nanotechnologie rozšíření jejich teoretických znalostí i praktických dovedností z přípravy a charakterizace nanomateriálů, které získali v bakalářském studiu tak, aby je mohli využít v samostatné tvůrčí práci ve výzkumných laboratořích v akademickém prostředí i v průmyslu.
Cílem v teoretické oblasti je: (1) rozšíření teoretických znalostí o kvantovou fyziku a chemii tak, aby studenti do větší hloubky porozuměli jevům v nanorozměrech a (2) aby si prohloubili teoretické základy fyzikálních metod přípravy nanomateriálů a teoretické základy instrumentálních technik.
V praktické rovině je cílem dokonalé zvládnutí fyzikálních a chemických metod přípravy nanomateriálů (nanočástic, nanovláken a nanovrstev) a zvládnutí pokročilých instrumentálních technik pro charakterizace různých typů nanomateriálů.
Protože se jedná o studijní program Aplikované nanotechnologie, je cílem studia v neposlední řadě i schopnost mezioborové komunikace našich absolventů, která je nezbytná zejména pro transfer technologií do praxe.

Uplatnění absolventa:

Absolvent má široké teoretické znalosti z fyziky a chemie materiálů, ale především nanomateriálů, a to zejména nanomateriálů pro ochranu životního prostředí, nanomateriálů pro chemické senzory, pro fotofunkce, biomedicínské aplikace (biosenzory, tkáňové inženýrství a krytí ran), různé typy funkční nanopovrchů a funkcionalizovaných nanovlákenných membrán. Absolvent má teoretické znalosti základů analytických metod a dovede je využívat i prakticky k charakterizaci nanomateriálů i materiálů obecně.
Absolvent ovládá fyzikální a chemické postupy přípravy nanomateriálů (nanovrstev, funkčních nanopovrchů, nanovláken a nanokompozitů), zejména s využitím plazmových technologií a elektrospinningu a dále i chemických a kombinovaných fyzikálně/chemických způsobů přípravy nanočástic, nanovrstev, funkčních nanopovrchů. Ovládá analytické metody též instrumentální techniky, včetně pokročilých technik charakterizace a testování funkcí nanomateriálů i materiálů v makroskopických rozměrech.
Absolvent bude schopen tvůrčím způsobem aplikovat získané znalosti a praktické dovednosti při přípravě nových typů nanomateriálů, jejich charakterizaci a testování funkčnosti. Bude schopen multidisciplinárního přístupu a komunikace s experty z příbuzných oborů při transferu technologií do praktického využití.
Studenta připravíme na uplatnění v akademické sféře i v průmyslu, a to nejen v oblasti nanotechnologií, ale i obecně v materiálovém výzkumu. Pracovní pozice: Kromě čistě nanotechnologických oblastí mohou pracovní pozice přesahovat do materiálového výzkumu v širším pojetí, tj. pracovníci výzkumných a vývojových laboratoří, pracovníci v průmyslových provozech na úseku kontroly jakosti a pracovníci analytických laboratoří a laboratoří testování materiálů.