Řešené projekty

TEREP – Terapeutika rekombinantního a přírodního původu

Poskytovatel: TAČR
Doba řešení: 2023 – 2026
Řešitel: Mgr. Jan Malý Ph.D. 
Číslo projektu: TN02000122/001N
Fakulta: PřF CENAB
Partneři: Univerzita Palackého v Olomouci (žadatel), C2P s.r.o. Univerzita Karlova – Lékařská fakulta v Hradci Králové, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze – Fakulta potravinářské a biochemické technologie, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., České vysoké učení technické v Praze – Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, DYNTEC spol. s r.o., APIGENEX s.r.o., Enantis s.r.o., KORTAN spol. s r.o., Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i., BLOCK a.s., AUMED, a.s.

Charakteristika:

RETEMED – Rekombinantní technologie pro medicínu

Poskytovatel: TAČR
Doba řešení: 2023 – 2028
Řešitel: Mgr. Jan Malý Ph.D. 
Číslo projektu: TN02000122
Fakulta: PřF CENAB
Partneři: Univerzita Palackého v Olomouci (žadatel), České vysoké učení technické v Praze, AUMED, a.s., BLOCK a.s., Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i., KORTAN spol. s r.o., Enans s.r.o., Ústav molekulární geneky AV ČR, v. v. i., DYNTEC spol. s r.o., Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i., Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Univerzita Karlova, C2P s.r.o., APIGENEX s.r.o.

Charakteristika: Vytvoření centra kompetence pro dosažení aplikačního potenciálu v oblasti přípravy rekombinantních léčiv pomocí integrace výzkumných center vybudovaných v rámci OP VaVpI a OP VVV. Vytvoření výzkumné platformy pro rozvoj českého biotechnologického a farmaceutického průmyslu a obnovu Ústavu sér a očkovacích látek. Vývoj rekombinantních proteinů, molekulárních adjuvans a nosičových systémů pro produkci vakcín a terapeutik při léčbě a prevenci infekčních onemocnění, alergií, cerebrovaskulárních a zánětlivých onemocnění, a vývoji pokročilých analytických a diagnostických metod s využitím nanomateriálů. Vývoj komplexního kontejnerového mobilního systému pro produkci vakcín v emergentních případech (katastrofy, válečné operace atd.).

CATALBIOMASS –  Katalytický rozklad odpadní biomasy

Poskytovatel: TAČR
Doba řešení: 2023 – 2025
Řešitel: prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.
Číslo projektu: TK05020080
Fakulta: PřF CENAB
Partneři: ORLEN UniCRE Ing. V. Tokarová (žadatel), firma EUROSupport Manufacturing a.s, ÚFCH JH

Charakteristika: Cílem projektu je vývoj katalyzátorů pro rozklad biomasy z pyrolýzy s pevným reaktorem,a to levného umístěného in-situ v biomase, který urychlí štěpení biomasy a zlepší využitelnost kapalného produktu v biopalivech, a/nebo katalyzátoru umístěného ex-situ na roštu nad biomasou ve fázi při 500°C plynné, z níž pak kondenzuje pyrolyzní kapalina, a bude katalyzovat její štěpení na níže vroucí produkty vhodné jako polotovar pro přípravu biopaliv. Druhým cílem projektu je vývoj funkcionalizované nanovlákenné membrány zaměřené na záchyt a zpětné využití vodíku pro vícestupňovou separační jednotku pyrolýzních plynů. Katalyzátory umožní využití odpadního obnovitelného zdroje pro výrobu biopaliva a vodíku jako paliva např. pro autobusy.

AMULET – Pokročilé víceškálové materiály pro nosné klíčové technologie

Poskytovatel: OP JAK
Doba řešení: 2023 – 2028
Řešitel: prof. Ing. Zdeňka Kolská Ph.D. 
Číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_008/0004558
Fakulta: PřF CENAB
Partneři: Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. (žadatel), UOCHB, UJF, VŠCHT, UFE, UK, FZU

Charakteristika: Projekt AMULET je zaměřen na pokročilé inženýrství víceškálových materiálů od subnanometrového designu až po integraci do funkčních architektur pro využití v četných aplikacích v elektrotechnice, lékařství i environmentálních technologiích, a to včetně posouzení socioekonomických dopadů. Jedná se o Klíčové nosné technologie (KET), které mají zásadní význam pro konkurenceschopnost EU. Mezioborový excelentní výzkum bude realizován špičkovým týmem těžícím z rozsáhlých mezinárodních synergií.

Dvourozměrné dichalkogenidy přechodných kovů – nový koncept syntézy a aktivace pro zvýšení funkčnosti

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2023 – 2025
Řešitel: prof. Ing. Zdeňka Kolská Ph.D. 
Číslo projektu: 23-05197S
Fakulta: PřF CENAB
Partneři: VŠCHT Praha (žadatel)

Charakteristika: V projektu je plánováno rozsáhlé studium různých typů dichalkogenidů přechodných kovů (TMD). Projekt bude založen na dříve navržených experimentálních postupech a zařízeních, ale bude orientován na nové těkavé zdroje selenu a teluru. Pozornost bude věnována přípravě různých forem TMD a jejich modifikacím s využitím elektrochemického, laserového nebo plazmatického opracování. Budou také připraveny a prozkoumány sofistikovanější struktury, jako jsou TMD na 3D nosičích nebo TMD heterostruktury a bi- (nebo multi-) metalické TMD. Vlastnosti připravených materiálů a struktur budou zkoumány širokým spektrem metod pro jejich analýzy a charakterizace s ohledem na jejich případné potenciální využití při skladování energie, ochraně životního prostředí nebo optoelektronice. Zkušený tým, špičkové experimentální vybavení mohou být zárukou úspěchu projektu.

EXRegmed –  Excelentní výzkum v regenerativní medicíně

Poskytovatel: OP JAK
Doba řešení: 2023 – 2028
Řešitel: Mgr. Olga Šebestová Janoušková, Ph.D.
Číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_008/0004562
Fakulta: PřF CENAB
Partneři: Ústav experimentální medicíny AVČR (žadatel), FGU, FN HK, TUL, UPOL, UCHP, UMCH, UZFG, VSCHT, VUT

Charakteristika: Regenerativní medicína je nový perspektivní obor zaměřený na opravy nebo náhrady tkání či orgánů, které ztratily funkci v důsledku stáří, nemoci, poškození nebo vrozených vad. Je to multidisciplinární obor zahrnující tkáňové inženýrství, molekulární biologii a nanotechnologie. Náplní výzkumné agendy projektu je vytvoření a rozvoj excelentního výzkumného Centra, zaměřeného na VaV v oblasti léčebných metod regenerativní medicíny, které mají potenciál v delším časovém horizontu vytvářet aplikovatelné výsledky výzkumu a vývoje, a které přispějí k rozvoji konkurenceschopnosti ČR v daném oboru. Excelence a unikátnost projektu spočívá v tom, že jeho výzkumné záměry cílí na obnovu tkání, jejichž poškození dosud není možné léčit, nebo je jejich regenerační schopnost značně omezená. Jedná se o především o poškození nervové tkáně mozku a míchy, včetně problému neurodegenerace a degenerace sítnice, dále o náhrady cév malého průměru, které na trhu (nebo v klinické praxi) dosud chybí, a v neposlední řadě i o aktivní hojení chronických ran a osteochondrálních defektů, které rovněž patří k závažným problémům moderní civilizované společnosti. Jednotícím prvkem celého projektu jsou „Léčebné prostředky pro moderní terapie“ a to přípravky pro genovou terapii, somatobuněčnou terapii a produkty tkáňového inženýrství.

Galektin-pozitivní exozomy glioblastomu: nove biomarkery a cíle pro glykonanoterapeutika

Poskytovatel: AZV ČR
Doba řešení: 2023 – 2026
Řešitel: Mgr. Olga Šebestová Janoušková, Ph.D.
Číslo projektu: NU23-08-00307
Fakulta: PřF CENAB
Partneři: Krajská zdravotní a.s., Fakultní nemocnice v Hradci Králové, Ústav experimentální medicíny AV ČR v.v.i, Mikrobiologický ústav AVČR v.v.i.

Charakteristika: Navzdory pokrokům v diagnostice a léčbě představuje glioblastom (GBM) nejběžnější a nejagresivnější mozkový nádor, kde je identifikace nových racionálních terapeutických cílů a spolehlivých biomarkerů zásadním tématem. Mikroprostředí nádoru zásadně ovlivňuje průběh onemocnění. Buněčné vezikuly/exosomy hrají významnou roli v mezibuněčné komunikaci v nádorové tkáni, modulují tumorigenezi a imunitní reakci organismu. Složení exosomů může odrážet průběh patologických změn. Galektiny, proteiny vázající B-galaktosidy, jsou silně exprimovány nádorovými buňkami a naznačují prognózu a klinický výsledek u pacientů s GBM. Tyto lektiny hrají významnou roli v procesech buněčné proliferace, migrace, vaskularizace nebo onkogenní signalizace a protinádorové imunitní odpovědi. Jejich šíření exosomy a s tím spojená modulace progrese nádoru, vliv na protinádorovou imunitní odpověď a schopnost exosomů přenášet je skrz hematoencefalickou barieru jsou neprozkoumanými tématy, obdobně jako regulace jejich produkce nově vyvíjenými glykonanoterapeutiky. Cílem projektu je proto studium diagnostického a prognostického potenciálu exosomů obsahujících galektiny v plazmě pacientů s GBM během onkologické léčby. Pomocí in vitro modelů hematoencefalické bariéry a mikrofluidiky budou studovány detailní změny ve složení a produkci exosomů. Dále bude sledována produkce galektinů v nádorových liniích izolovaných z pacientských vzorků po experimentální terapii novými glykonanoterapeutiky vázajícími galektiny.

METAMORPH – pokročilé hybridní nanovlákenné membrány pro záchyt a zpracování CO2

Poskytovatel: TAČR
Doba řešení: 1/2021 – 4/2024
Řešitel: prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.
Číslo projektu: TO01000329
Fakulta: PřF

Charakteristika: Emise CO2 jsou globálním problémem 21 století. V současné době neexistuje efektivní technologie pro záchyt CO2 a jeho průmyslové využití. Cílem projektu je tvorba systémů pro záchyt CO2 pomocí kombinace nanočástic a nanovláken. CO2 sorpční materiály na báze karbonizovaného polyanilínu (PANi) budou kombinovaný s fotokatalytickými nanočásticemi umožňující nejen sorpci CO2 z průmyslových par, ale také jeho proměnu na etanol/metanol s využitím pro tvorbu ekologických paliv nebo bioprodukci. Pro zvýšení účinnosti a užitných vlastností budou nanočástice kombinovaný s nanovlákny v procesu vysokokapacitního zvlákňování. Projekt propojuje experty na CO2 sorpční nanočástice (VŠCHT, UJEP) s experty na fotokatalýzu (SINTEF) a technologickou společností na výrobu nanovláken (InoCure).

Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost (NanoEnviCz)

Poskytovatel: MŠMT
Doba řešení: 2016 – 2025
Řešitel: prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.
Číslo projektu: LM2018124
Fakulta: PřF

Charakteristika: NanoEnviCz integruje infrastrukturní kapacity několika výzkumných organizací ČR v oblasti komplexního interdisciplinárního výzkumu širokého spektra nanomateriálů a nanotechnologií. Portfolio provozovaných zařízení a expertíz poskytované NanoEnviCz pokrývá různé oblasti výzkumu nanomateriálů, povrchů a nanokompozitů, jakožto materiálů pro ochranu životního prostředí a další související aplikace. Služby výzkumné infrastruktury NanoEnviCz zahrnují řízené syntézy nanostrukturních materiálů, jejich komplexní chemické, strukturální, morfologické a povrchové charakterizace, optimalizaci jejich funkčních vlastností, sledování jejich potenciální toxicity a nebezpečnosti pro životní prostředí a rozvoj jejich aplikací pro pokročilé technologie. Výzkumná infrastruktura NanoEnviCz vytváří efektivní víceúčelovou platformu jak pro partnerské výzkumné organizace podílející se na jejím provozu a činnostech, tak pro uživatele z akademické obce, průmyslové sféry a vládních organizací. NanoEnviCz poskytuje otevřený centralizovaný přístup ke všem kapacitám této „distribuované“ výzkumné infrastruktury pro tuzemské i zahraniční uživatele.

UniQSurf – Centrum biopovrchů a hybridních funkčních materiálů

Poskytovatel: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Doba řešení: 4/2018 – 12/2022
Řešitel: Mgr. Jan Malý, Ph.D.
Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007411
Fakulta: PřF

Charakteristika: Projekt je zaměřen na předaplikační výzkum a vývoj funkčních povrchů a hybridních materiálů pro aplikace v biomedicíně, bioanalytických metodách, katalýze a sorpčních procesech. Projekt se zabývá vývojem mikrozařízení pro testování léčiv na 3D buněčných kulturách, vývojem bioadhezivních a antiadhezivních povrchů a novými hybridními materiály pro organokatalýzu, separační procesy a sekvestraci plynů.

Inteligentní magnetické materiály: od objemových systémů ke “spinterface”

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 1/2020 – 12/2022
Řešitel: doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.
Číslo projektu: 20-01768S
Fakulta: PřF
Partner: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta chemické technologie
Web: https://starfos.tacr.cz/en/project/GA20-01768S

Charakteristika: Cílem projektu je příprava nových magnetických materiálů, vyladění jejich magnetických vlastností systematickými úpravami jejich struktury a složení a následným studiem převážně kvantových interakcí mezi spinem a hostitelským médiem. Jedno-iontové magnety, systémy s křížením spinových stavů a magneticky dvourozměrné magnety budou připraveny a charakterizovány v objemové formě, ukotvené v polymerním médiu, organokovové síti a/nebo deponovány na různých substrátech na bázi polymerů. Materiálové vlastnosti deponovaných složek (struktura povrchu, morfologie, chemické složení, náboj, optické vlastnosti, povrch a porozita, magnetické vlastnosti) budou studovány různými metodami. Připravené materiály umožní systematické studium spinově-mřížkové relaxační doby, změnu magnetické rozměrnosti a odezvy na externí excitaci. Navržené studie přispějí k pochopení jevů předpokládaných v novém typu uspořádání zvaném „spinterface“.

Nová generace organicko/anorganických materiálů pro detekci, zachycení a využití oxidu uhličitého

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 1/2020 – 12/2022
Řešitel: doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.
Číslo projektu: 20-01639S
Fakulta: PřF
Partner: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze / Fakulta chemické technologie (doc. Ing. Jakub Siegel, Ph.D.)
Web: https://starfos.tacr.cz/cs/project/GA20-01639S

Charakteristika: Cílem projektu je vyvinout novou generaci pokročilých multifunkčních materiálů na bázi nanomateriálů a nanostrukturovaných materiálů s revolučním využitím v technologii detekce, zachycování a využití CO2. Současné přístupy k řešení tohoto problému jsou založeny na drahých, vzácných materiálech, které často vyžadují extrémní podmínky pro chemickou přeměnu CO2. V rámci tohoto projektu budou navrženy a připraveny nové multifunkční materiály, založené na bázi plazmonově-aktivní kovové nanostruktury v kombinaci s organokovovou sítí (MOF). Projekt je zaměřen zejména na přípravu materiálů, které mohou být použity i jako dálkové optické emisní senzory CO2, selektivní zachycovače CO2 umožňující světlem přepínatelné inteligentní uvolňování CO2, s následným účinným využitím CO2 v kombinaci s přístupem obnovitelné energie (pomocí slunečního záření).

H2PLAZMON – Pokročilá plazmonová technologie pro výrobu, skladování a využití “zeleného” vodíku

Poskytovatel: TAČR
Doba řešení: 9/2018 – 8/2024
Řešitel (za UJEP): doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.
Číslo projektu: TK01030128
Fakulta: PřF UJEP
Partneři: VŠCHT Praha (prof. Ing. Václav Švorčík, DrSc., Hlavní příjemce); Západočeská univerzita v Plzni (doc. Ing. Aleš Hamáček, Ph.D.); LISS, akciová společnost (Ing. Robert Lovecký)

Charakteristika: Projekt je zaměřen na implementaci inovativních technologií na bázi plazmon-indukovaných procesů při výrobě, skladování a využití tzv. „zeleného“ vodíku, tzn. vodíku získaného z obnovitelných zdrojů. Projekt předpokládá využití plazmonové rezonance při komplexním řešení problematiky vodíkových technologií, tzn. jak při výrobě H2, tak i při jeho skladování a utilizaci. Konkrétně pak bude pozornost zaměřena na implementaci plazmoniky pro efektivní fotolýzu vody, plazmon-asistovanou syntézu látek pro pevnofázové skladování vodíku na bázi organických kovalentních sítí (COFs), implementaci plazmoniky v palivových článcích jako možné náhrady katalytické platiny a podstatné snížení pracovní teploty palivových článků.

Tvorba pokročilých nano/mikrostruktur s využitím iontových a elektronových svazků pro potenciální aplikace v mikrofluidních a lab-on-chip aplikacích

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 2022 – 2024
Řešitel (za UJEP): doc. RNDr. Anna Macková, Ph.D., Mgr. Jan Malý Ph.D.
Číslo projektu: 22-10536S
Fakulta: PřF UJEP

Charakteristika: Fokusované iontové a elektronové svazky budou využívány pro vytváření mikrostruktur v měkkých i tvrdých materiálech s cílem dosažení pokročilých optických, fluidních a bio-aktivních vlastností případně kombinací funkčních vlastností. Fokusované ionty s energiemi řádově MeV s různými hmotnostmi a chemickými vlastnostmi a elektrony budou použity pro přímou litografii ionty/elektrony i litografii s využitím masky pro vytvoření složitějších 3D struktur v termoplastech (COC, COP, PET) a sklech. Současně bude prováděna postupná modifikace materiálů nefokusovanými svazky (změna mechanických vlastností, chemie a struktury povrchů v důsledku převládajících účinků elektronického přenosu energie a ionizace v povrchové vrstvě použitých energetických iontů). Pro litografické experimenty budou dále použity ozářené předem upravené struktury s funkcionalizovanými povrchy. Hlavním cílem je vytvořit komplexní 3D mikrostruktury ve vybraných materiálech a optimalizovat jejich morfologii a bio-aktivní vlastnosti pro aplikace v mikrofluidních a lab-on-chip strukturách.

Hybridní nanovesikuly exosom-dendrimer pro genovou terapii a cílenou dopravu léčiv

Poskytovatel: GAČR
Doba řešení: 4/2020 – 12/2022
Řešitel (za UJEP): Mgr. Jan Malý, Ph.D.
Číslo projektu:  GA20-21421S
Fakulta: PřF UJEP
Partner: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.  

Charakteristika: Projekt je zaměřen na přípravu hybridních nanovesikulů exosom-dendrimer (EMD) pro aplikace v cílené dopravě léčiv a genové terapii. EMD budou připraveny z exosomů (EMs) izolovaných z různých přírodních zdrojů a dendritických karbosilanových nanostruktur. Syntetickými postupy připravíme definované rozvětvené molekuly – dendritické klíny (csDWs), které budou použity pro přípravu dendrimerů Janusova typu (J-csDDM), dendronů (csDD) a amfifilních dendronů (Amp-csDD). Interakce těchto nanostruktur elektrostatickými nebo hydrofobními interakcemi s membránami EM vyústí ve spontánní tvorbu hybridních nanovesikul (EMD). Vzniklé EMD budeme studovat širokou škálou biofyzikálních metod, mikroskopických technik a počítačovým modelováním. Nejslibnější EMD budou modifikovány proteinovými / peptidovými ligandy pro zacílení na rakovinné buňky, naplněné pro-apoptotickými siRNA nebo protinádorovými léčivy (popř. oběma) a bude studována jejich výsledná toxicita vůči nádorovým buňkám in vitro na 2D / 3D buněčných kulturách a in vivo pomocí xenograftů na embryích ryby Danio rerio.

Charakterizace biologických vlastností karbosilanových dendrimerů a jejich potenciální využití v oblasti nádorové terapie

Poskytovatel: MŠMT
Doba řešení: 2019 – 2022
Řešitel (za UJEP): Dominika Wróbel, Ph.D.
Číslo projektu: LTC19049
Fakulta: PřF UJEP
Partneři: Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i (Ing. Tomáš Strašák, Ph.D.)

Charakteristika:  Projekt je zaměřen na syntézu, charakterizaci a studium biologických účinků nových typů karbosilanových dendrimerů, popř. dendronů a výzkum potenciálu jejich využití pro cílenou dopravu látek s protinádorovým účinkem.

Nové vaskularizované konstrukty na bázi kmenových buněk pro inženýrství měkkých a tvrdých tkání

Poskytovatel: MZ
Doba řešení: 2020 – 2023
Řešitel (za UJEP): doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.
Číslo projektu: NU20-08-00208
Fakulta: PřF UJEP
Partneři:  Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.

Charakteristika:  Projekt je zaměřen na rekonstrukci tukových a kostních tkáňových náhrad, vytvářených na podkladě trojrozměrných nanovlákenných nosičů, a kmenových buněk tukové tkáně (ASC). Nosiče budou připraveny centrifugačním zvlákňováním biodegradabilních polymerů schválených pro implantaci do lidského organismu, jako je PLA, PCL, PLGA či PHB. ASC budou izolovány z tukové tkáně získané liposukcí od pacientů na základě jejich informovaného souhlasu. Průnik buněk do nitra nosičů bude zajištěn průtokovým dynamickým kultivačním systémem. ASC budou diferencovány směrem k adipocytům nebo k osteoblastům v prostředí vhodného kultivačního média při vhodné dynamické stimulaci. Provedeme i vaskularizaci konstruktů v dynamickém systému pomocí endotelových buněk společně kultivovaných v nosičích s ASC. Konstrukty s adipocyty by v budoucnu měly nahradit autotransplantáty tukové tkáně současně užívané v rekonstrukční chirurgii, neboť si od nich slibujeme vyšší stabilitu a odolnost k resorpci. Konstrukty s osteoblasty by mohly být použity jako výplně kostních defektů.

INVUST Rozvoj přístrojového vybavení pro přírodovědné a technické doktorské programy na UJEP

Poskytovatel: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Doba řešení: 1/2018 – 7/2022
Řešitel: Mgr. Jan Malý, Ph.D.
Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002678
Fakulta: FŽP, PŘF
Web: http://projects.fzp.ujep.cz/stuvin-invust/ 

Charakteristika: Projekt je zaměřen na modernizaci infrastruktury pro výzkum spojené s výukou na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V rámci komplementárního projektu STUVIN jsou plánovány inovace stávajících a tvorba nových studijních doktorských programů Aplikovaná fyzika materiálů, Aplikované nanotechnologie, Environmentální analytická chemie a Obnova krajiny. Tento projekt je zaměřen na vytvoření nezbytného infrastrukturního zázemí pro akreditaci těchto programů a realizaci všech cílů projektu STUVIN.

STUVIN Studium, výzkum a inovace – rozvoj přírodovědných a technických doktorských programů na UJEP

Poskytovatel: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Doba řešení: 1/2017 – 9/2022
Řešitel: Doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D.
Číslo projektu: CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002735
Fakulta: FŽP, PŘF
Web: http://projects.fzp.ujep.cz/stuvin-invust/

Charakteristika: Cílem projektu je tvorba dvou nových a rozvoj dvou stávajících přírodovědných a technických doktorských programů. Rozvoj zahrnuje rozšíření témat, zapojení nových školitelů, rozvoj doctoral-schools se třemi ústavy AV ČR a intenzivnější spolupráci fakult přírodovědecké a životního prostředí. Potřeba rozvoje programů vychází z růstu výzkumných aktivit, zejména činnosti výzkumné infrastruktury NanoEnviCz.