Doktorský studijní program (Ph.D.) – Aplikované nanotechnologie

Studijní program Aplikované nanotechnologie je koncipován jako mezioborový a na jeho výuce se podílejí pracovníci čtyř kateder přírodovědecké fakulty. Profilové předměty ve studijních plánech respektují fyzikální a chemické přístupy ke tvorbě nanomateriálů a širokou škálu jejich aplikací od ochrany životního prostředí až po biomedicínské aplikace.

Základní informace o studijním programu:

Forma studia: prezenční
Standardní doba studia: 4 roky
Počet přijímaných: není omezen
Přijímací zkouška: Součástí přijímacího řízení je ústní motivační pohovor. Podmínkou k přijetí je řádné ukončení magisterského studijního programu ve fyzikálních, chemických, resp. dalších přírodovědných a technických oborech a úspěšné vykonání přijímací zkoušky (pokud nebyla uchazeči prominuta).
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc., e-mail: pavla.capkova@ujep.cz

Obor aplikované nanotechnologie na PřF UJEP navazuje na magisterský studijní program Aplikované nanotechnologie na PřF UJEP, avšak na obor se mohou hlásit absolventi magisterského studia přírodovědných a technických zaměření.
Obor je zaměřen na teoretické znalosti i praktickou přípravu nanomateriálů ve čtyřech zaměřeních:

  • Fyzikální metody přípravy nanomateriálů
  • Chemické metody přípravy nanomateriálů
  • Bionanotechnologie zaměřené na přípravu biosenzorů
  • Počítačový design nanomateriálů

Témata doktorských prací budou pokrývat následující okruhy problémů:

  • Plazmové technologie přípravy nanomateriálů
  • Vývoj nanovlákenných materiálů pro medicínské aplikace
  • Vývoj nanovlákenných materiálů pro ochranu zdraví a životního prostředí
  • Vývoj nanomateriálů pro biomedicínské aplikace
  • Počítačové modelování pro design nových nanomateriálů a procesy v nanotechnologiích

Studijní program profituje z úzké spolupráce fakulty s Asociací nanotechnologického průmyslu ČR  a podílí se na společných projektech s nanotechnologickými firmami i s výzkumnými ústavy Akademie věd ČR i v zahraničí. To přináší studentům celou řadu benefitů od možností praxí a zapojení do národních i mezinárodních výzkumných projektů až po nabídky zaměstnání v perspektivních oborech.

Rigorózní řízení (titul RNDr.) – absolventi navazujícího magisterského programu Aplikované nanotechnologie mohou získat titul RNDr. v rámci rigorózního řízení.

Složení oborové rady

Informace o studiu

Doktorský studijní řád