Mgr. Jan Malý, Ph.D.

Odborné zaměření: nanomedicína, biotechnologie, nanotechnologie
Místnost: CPTO 4.01
Telefon: +420 475 286 781
E-mail: jan.maly@ujep.cz
Konzultační hodiny: dle předchozí domluvy

Vzdělání a odborný růst:
2022 vedoucí Centra nanomateriálů a biotechnologií (CENAB), Přírodovědecká fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
2011-2021 vedoucí katedry biologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
2005 Ph.D., Biologická fakulta JU, České Budějovice (fyziologie a imunologie)
2003-2006 zahraniční stáž, Laboratoř biosenzorů, ENEA, Řím, Itálie
2002-dosud odborný asistent katedry biologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
2000 Mgr., Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (učitelství biologie a chemie III.st.)

Výzkumné aktivity:
2022-2024 GAČR: Tvorba pokročilých nano/mikrostruktur s využitím iontových a elektronových svazků pro potenciální aplikace v mikrofluidních a lab-on-chip aplikacích
2020-2022 Hybridní nanovesikuly exosom-dendrimer pro genovou terapii a cílenou dopravu léčiv
2018-2022 COST – Cancer nanomedicine – from the bench to the bedside (NANO2CLINIC)
2018-2021 MŠMT: Charakterizace biologických vlastností karbosilanových dendrimerů a jejich potenciální využití v oblasti nádorové terapie
2018-2022 OP VVV: UniQSurf: Centrum biopovrchů a hybridních funčních materiálů
2018-2020 TAČR: Zebrachip: mikrofluidní čip pro automatizované masivní in vivo testování biologických účinků aktivních látek
2018-2020 MPO OPPIK – Funkcionalizace nanovlákenné struktury
2017-2019 IGA/SGS UJEP – Využití dendrimerů pro dopravu molekul s terapeutickým potenciálem do xenograftů lidských nádorových buněk v jednoduchém in vivo systému
2017 TAČR COMNID – Dílčí projekt – Nanovlákenné materiály na bázi fotokroslinkovaného chitosanu pro funkční krytí ran
2016-2019 AZV – Detection and evaluation of circulating tumor cells (CTCs) in patients with lung adenocarcinoma by microfludic chip technology
2015-2017 GAČR – Nové karbosilanové dendrimery pro biomedicínské aplikace – interakce s biomolekulami a biomembránami
2015-2016 IGA/SGS UJEP – Nové hybridní materiály pro biomedicínské aplikace
2015 Inovační voucher – Technologie síťování nanovláken z chitosanu
2013-2017 GAČR – Příprava nano a mikrostruktur na substrátu interakcí s laserovým svazkem
2013-2015 GAČR – Plazmo-chemické modifikace fylosilikátu pro funkční nanostruktury
2013-2014 MŠMT – Properties of mesopourus silica and ability to interactions with nucleid acids

Rozvojové a projektové aktivity:
2021 MŠMT – STUVIN: Studium, výzkum a inovace – rozvoj přírodovědných a technických doktorských programů na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí n. L.
2020-2022 MŠMT –INVUST: Rozvoj přístrojového vybavení pro přírodovědné a technické doktorské programy na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí n. L.
2017-2022 MŠMT – U21: Kvalitní infrastruktura
2016-2021 MŠMT – NanoEnviCZ: Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost
2016-2020 MŠMT – Pro NanoEnviCZ: Dobudování a upgrade RI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost

Vyučované předměty:
Nanobiotechnologie
Bioanalytické metody
Bioanalytické laboratoře
Biofyzika a bioenergetika buňky
Biokonjugační metody
Biomateriály
Biosenzory a mikrofluidní systémy
Biotechnologie a biomateriály ve zdravotnictví
Buněčné a tkáňové kultury
Molekulární biologie pro nanotechnology
Nanomateriály a jejich charakterizace

Významné publikace z poslední doby:

Herma, R., Wrobel, D., Liegertová, M., Müllerová, M., Strašák, T., Maly, M., Semerádtová, A., Štofik, M., Appelhans, D., & Maly, J. (2019). Carbosilane dendrimers with phosphonium terminal groups are low toxic non-viral transfection vectors for siRNA cell delivery. International Journal of Pharmaceutics, 562, 51–65. https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2019.03.018

Liegertová, M., Wrobel, D., Herma, R., Müllerová, M., Šťastná, L. Č., Cuřínová, P., Strašák, T., Malý, M., Čermák, J., Smejkal, J., Štofik, M., & Maly, J. (2018). Evaluation of toxicological and teratogenic effects of carbosilane glucose glycodendrimers in zebrafish embryos and model rodent cell lines. Nanotoxicology, 12(8), 797–818. https://doi.org/10.1080/17435390.2018.1475582

Müllerová, M., Maciel, D., Nunes, N., Wrobel, D., Stofik, M., Červenková Št́astná, L., Krupková, A., Cuřínová, P., Nováková, K., Božík, M., Malý, M., Malý, J., Rodrigues, J., & Strašák, T. (2021). Carbosilane Glycodendrimers for Anticancer Drug Delivery: Synthetic Route, Characterization, and Biological Effect of Glycodendrimer–Doxorubicin Complexes. Biomacromolecules, acs.biomac.1c01264. https://doi.org/10.1021/acs.biomac.1c01264

Semerádtová, A., Štofik, M., Neděla, O., Staněk, O., Slepička, P., Kolská, Z., & Malý, J. (2018). A simple approach for fabrication of optical affinity-based bioanalytical microsystem on polymeric PEN foils. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 165, 28–36. https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2018.01.048

Semeradtova, A., Stofik, M., Vankova, L., Maly, P., Stanek, O., & Maly, J. (2018). Optical microchips based on high-affinity recombinant protein binders—Human serum albumin detection in urine. Sensors and Actuators B: Chemical, 272, 441–447. https://doi.org/10.1016/j.snb.2018.05.180

Smejkal, J., Malý, P., Kuchař, M., Panova, N., Semerádtová, A., Aubrecht, P., Štofik, M., & Malý, J. (2021). Cell immunocapture microfluidic chip based on high-affinity recombinant protein binders. Biosensors and Bioelectronics, 172, 112784. https://doi.org/10.1016/j.bios.2020.112784

Smejkal, J., Stofik, M., Wrobel, D., & Malý, J. (2017). Powder Blasting as a Rapid method for Fabrication of Microsystems for Cell-based Studies. 329–330.

Strašák, T., Malý, J., Wróbel, D., Malý, M., Herma, R., Čermák, J., Müllerová, M., Št′astná, L. Č., & Cuřínová, P. (2017). Phosphonium carbosilane dendrimers for biomedical applications – synthesis, characterization and cytotoxicity evaluation. RSC Advances, 7(30), 18724–18744. https://doi.org/10.1039/C7RA01845B

Wrobel, D., Marcinkowska, M., Janaszewska, A., Appelhans, D., Voit, B., Klajnert-Maculewicz, B., Bryszewska, M., Štofik, M., Herma, R., Duchnowicz, P., & Maly, J. (2017). Influence of core and maltose surface modification of PEIs on their interaction with plasma proteins—Human serum albumin and lysozyme. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 152, 18–28. https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2016.12.042

Wrobel, D., Müllerová, M., Strašák, T., Růžička, K., Fulem, M., Kubíková, R., Bryszewska, M., Klajnert-Maculewicz, B., & Malý, J. (2020). Glucose-modified carbosilane dendrimers: Interaction with model membranes and human serum albumin. International Journal of Pharmaceutics, 579, 119138. https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2020.119138

Členství v odborných organizacích a další činnost:
Příprava akreditačních a reakreditačních materiálů KBI
Rozvoj infrastruktury (návrh a příprava prostor v CPTO, návrh a podíl na přípravě vybudování CBEO)
Významný podíl na přípravě a řešení několika strategických investičních, vědeckých a rozvojových projektů
Rozvojové projekty v oblasti vzdělávacích aktivit (exkurze, kurzy, praxe…)
Rozvojové aktivity v oblasti materiálního a technického zajištění pracoviště KBI a PřF
Odborné vedení BP, DP a doktorských prací
Odborné vedení postdoktorandů a koordinace výzkumné skupiny
Autor dvou kapitol v cizojazyčných odborných knižních publikacích

Ocenění:
2005 oceněn za “Nejlepší disertační práci za rok 2005”, MBU AVČR
2005 cena rektora UJEP za vědeckou a výzkumnou činnost (3. místo)
2006 cena rektora UJEP za vědeckou a výzkumnou činnost (1. místo)
2012 cena rektora UJEP za aplikovaný výzkum
2016 cena rektora UJEP za vědeckou a výzkumnou činnost (1. místo)
2018 cena rektora UJEP za špičkové a excelentní výsledky v oblasti technických a přírodních věd