prof. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D.

zástupce vedoucí centra
Odborné zaměření: fyzikální chemie, nanotechnologie
Místnost: CPTO 2.19
Telefon: +420 475 286 643
E-mail: zdenka.kolska@ujep.cz
Konzultační hodiny: St 8-11

Vzdělání a odborný růst:
1987-1991 Ing., Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT) Praha, Fakulta chemicko-inženýrská (Technická fyzikální a analytická chemie)
2005 Ph.D., VŠCHT Praha, Fakulta chemicko-inženýrská (Fyzikální chemie)
2013 doc., VŠCHT Praha, Fakulta chemicko-inženýrská (Fyzikální chemie), Habilitační práce: Strukturně příspěvkové metody pro odhady fyzikálně-chemických vlastností látek a studium povrchových vlastností nanostrukturovaných polymerů
2022 prof., Univerzita Pardubice (Povrchové inženýrství)

Zahraniční pobyty a spolupráce:
2001-2003 Department of Chemical Engineering, Technical University of Denmark, Lyngby, Denmark (CAPEC Research Center); prof. R. Gani
od 2006 – dosud J. Kepler University, Linz, Rakousko; prof. J. Heitz
od 2015 – dosud Institute of Physics, Faculty of Science, P. J. Šafárik University, P. J. Štefánik University, Košice, SR; prof. M. Orendáč
2015 Tomsk Polytechnic University, Tomsk, Rusko; doc. P. Postnikov

Výzkumné aktivity:
Fyzikální chemie; experimentální stanovení fyzikálně-chemických vlastností látek (hustoty, viskozity, indexu lomu směsí, v závislosti na složení, na teplotě)
Odhadové metody pro fyzikálně-chemické vlastnosti látek
Příprava nanostrukturovaných povrchů (různé fyzikální, chemické a fyzikálně-chemické postupy)
Charakterizace povrchových vlastností materiálů (elektrokinetického potenciálu, specifického povrchu, porozity materiálů
DLS analýza disperzních soustav

Vyučované předměty:
Úvod do výrobních technologií
Vybrané kapitoly z fyzikální a koloidní chemie
Výpočetní a odhadové metody pro fyzikálně-chemické vlastnosti látek
Základy fyziky nanomateriálů
Nanomateriály a jejich charakterizace
Metody přípravy nanomateriálů
Praktika z charakterizace materiálů
Laboratorní praktika z metod přípravy nanomateriálů
Laboratorní praktikum

Nedávno a aktuálně řešené projekty:
2023-2025 GAČR 23-05197S: Dvourozměrné dichalkogenidy přechodných kovů – nový koncept syntézy a aktivace pro zvýšení funkčnosti
2024-2029 MŠMT ČR, OP JAK CZ.02.01.01/00/22_008/0004558: Pokročilé víceškálové materiály pro nosné klíčové technologie (AMULET)
2019-2026 TAČR TK01030128: „H2PLAZMON – Pokročilá plazmonová technologie pro výrobu, skladování a využití “zeleného” vodíku”
2020-2024 MZv NU20-08-00208: Nové vaskularizované konstrukty na bázi kmenových buněk pro inženýrství měkkých a tvrdých tkání
2020-2022 GAČR 20-01639S: Nová generace organicko/anorganických materiálů pro detekci, zachycení a využití oxidu uhličitého
2020-2022 GAČR 20-01768S: Inteligentní magnetické materiály: od objemových systémů ke „spinterface“
2016-2021 MŠMT – NanoEnviCZ: Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost
2018-2022 OP VVV: UniQSurf: Centrum biopovrchů a hybridních funčních materiálů

Publikační aktivita:
17 kapitol v odborných knihách
210 článků v impaktovaných časopisech
16 článků v neimpaktovaných časopisech
52 příspěvků na mezinárodních konferencích
78 příspěvků na národních konferencích
6 patentů
20 řešených projektů v roli řešitele/spoluřešitel a 17 v roli spoluřešitele.

Web of Science (26.1.2024) – all databases: 220 článků; počet citací 4101; H-index 34.
Orcid: 0000-0003-0239-9046

Členství v odborných organizacích a další činnost:
1999-dosud členka České společnosti chemické (ČSCh)
2002-dosud členka České společnosti chemického inženýrství
2005-dosud členka odborné sekce Chemické termodynamiky (pod ČSCh)
2009-dosud členka Hlavního výboru ČSCh
2014-dosud členka redakčního kruhu časopisu Chemické listy